Páginas vistas en total

domingo, 17 de noviembre de 2013

La intervención en las dificultades de escritura y de lectura: el programa A.CO.S. /I
La intervención en las dificultades de escritura y de lectura: el programa A.CO.S.


El programa A.CO.S. es un programa de intervención en las dificultades lectoescritoras que tiene como ejes fundamentales el análisis auditiva y visual , la connexió auditiva-gràfica i gràfica-fonològica, i la programació seqüencial segons els nivells de processament de la lectura i de l'escriptura. , La conexión auditiva-gráfica y gráfica-fonológica, y la programación secuencial según los niveles de procesamiento de la lectura y de la escritura.


L' A.CO.S. é s un programa analític, connexionista i seqüencial que es desenvolupa des de l'any 1987 en els nostres centres amb modificacions i ajustaments a partir dels nous desenvolupaments teòrics i de la nostra pràctica clínica. El A.CO.S. á s un programa analítico, conexionista y secuencial que se desarrolla desde el año 1987 en nuestros centros con modificaciones y ajustes a partir de los nuevos desarrollos teóricos y de nuestra práctica clínica. Recull les aportacions de la teoria genètica-constructivista de l'aprenentatge de la lectoescriptura (Leal, 1983, 1987), que engloba: Recoge las aportaciones de la teoría genética-constructivista del aprendizaje de la lectoescritura (Leal, 1983, 1987), que engloba:


 • La necessitat que l'infant diferenciï les paraules en els seus significants i significats perquè es pugui centrar en el significant i representar-lo de forma escrita fent servir les grafies (imatges 1-3). La necesidad de que el niño diferencie las palabras en sus significantes y significados que se pueda centrar en el significante y representarlo de forma escrita usando las grafías (imágenes 1-3).
 • L'aprenentatge de la llengua escrita com a procés constructiu que s'ha de generalitzar en tots els nivells de complexitat. El aprendizaje de la lengua escrita como proceso constructivo que se ha de generalizar en todos los niveles de complejidad.
 • La generalització reconstructora (la generalització comporta errors per a la reconstrucció, en nivells superiors, del que s'ha après en nivells inferiors). La generalización reconstructiva (la generalización conlleva errores para la reconstrucción, en niveles superiores, lo que se ha aprendido en niveles inferiores).
 • L'ús de diferents sistemes de representació. El uso de diferentes sistemas de representación.
 • La funció de l'adult com a creador de conflictes cognitius que condueixin l'infant a la solució dels seus errors. La función del adulto como creador de conflictos cognitivos que conduzcan al niño a la solución de sus errores.


Els objectius de la intervenció Los objetivos de la intervención


Quan un infant amb dificultats de lectura, d'escriptura i/o de grafisme assisteix al nostre centre, iniciem un procés de valoració molt acurat en què avaluem el seu perfil lectoescriptor, la qual cosa ens permet establir els objectius de la intervenció (Pérez, 2008). Cuando un niño con dificultades de lectura, de escritura y / o de grafismo asiste a nuestro centro, iniciamos un proceso de valoración muy cuidadoso en que evaluamos su perfil lectoescritor, lo que nos permite establecer los objetivos de la intervención (Pérez, 2008). Aquesta valoració ens dóna informació sobre quines són les habilitats i els coneixements lectoescriptors del subjecte que no estan funcionant de forma adequada i en quines tasques (còpia, lectura, dictat i/o escriptura espontània) i processos presenta les dificultats (en la grafia aïllada, en la síl·laba, en la paraula, en la frase o en el text). Esta valoración nos da información sobre cuáles son las habilidades y los conocimientos lectoescritores del sujeto que no están funcionando de forma adecuada y en qué tareas (copia, lectura, dictado y / o escritura espontánea) y procesos presenta las dificultades (en la grafía aislada, en la sílaba, en la palabra, en la frase o en el texto). Aquesta valoració es realitza a partir del TEYL (Pérez, Llano i Vila, 2006) i la seva adaptació en llengua catalana. Esta valoración se realiza a partir del TEYL (Pérez, Llano y Villa, 2006) y su adaptación en lengua catalana. 


Cuando el niño presenta dificultades conjuntamente en la lectura y en la escritura, iniciamos la intervención planteándole objetivos de escritura y priorizamos las dificultades que se presentan en el nivel más básico:


 • En el component auditiu : perquè no fa un bon procés d'anàlisi o el fa d'una manera no automatitzada. En el componente auditivo: porque no hace un buen proceso de análisis o lo hace de una manera no automatizada.
 • En les Regles de Correspondència Fonema-Grafema (RCFG): perquè presenta errors o dificultats en l'accés automàtic de les grafies aïllades. En las Reglas de Correspondencia Fonema-grafema (RCFG): porque presenta errores o dificultades en el acceso automático de las grafías aisladas.
 • En la connexió auditiva-gràfica : perquè no fa una bona connexió entre els components auditiu (els fonemes que sent) i gràfic (les grafies que ha d'utilitzar) de l'escriptura i comet errors en l'escriptura fonològica 1 per no mantenir la grafia corresponent (fa substitucions), la quantitat de grafies (fa omissions o addicions) i l'ordre de les grafies (fa inversions) o bé perquè fa aquesta connexió de forma no automatitzada. En la conexión auditiva-gráfica: porque no hace una buena conexión entre los componentes auditivo (los fonemas que siente) y gráfico (las grafías que debe utilizar) de la escritura y comete errores en la escritura fonológica 1 por no mantener la grafía correspondiente (hace sustituciones), la cantidad de grafías (hace omisiones o adiciones) y el orden de las grafías (hace inversiones) o bien porque hace esta conexión de forma no automatizada.
 • En l' escriptura ortogràfica 2 : perquè presenta dificultats en l'ortografia variable (en què l'elecció de la grafia depèn de variacions ortogràfiques) i/o en l'ortografia invariable (en què l'elecció de la grafia no depèn de cap variació ortogràfica). En la escritura ortográfica 2: porque presenta dificultades en la ortografía variable (en que la elección de la grafía depende de variaciones ortográficas) y / o en la ortografía invariable (en el que la elección de la grafía no depende de ningún variación ortográfica).
 • En la construcció sintàctica : perquè presenta dificultats en la transformació espacial, discreta i gràfica d'estímuls que són temporals, continus i fonològics. En la construcción sintáctica: porque presenta dificultades en la transformación espacial, discreta y gráfica de estímulos que son temporales, continuos y fonológicos.
 • En la planificació de l'escriptura espontània . En la planificación de la escritura espontánea.


Quan l'infant presenta dificultats també en el procés de descodificació, programem objectius de lectura, que es desenvolupen segons els nivells d'escriptura que s'estiguin treballant. Cuando el niño presenta dificultades también en el proceso de decodificación, programamos objetivos de lectura, que se desarrollan según los niveles de escritura que se estén trabajando. Així, el procediment es dissenya a partir de l'escriptura, de la lectura de l'escrit de l'infant, i de la lectura de material dissenyat en els nostres centres al llarg dels anys. Así, el procedimiento se diseña a partir de la escritura, de la lectura del escrito del niño, y de la lectura de material diseñado en nuestros centros a lo largo de los años.


Abans d'iniciar la reeducació, valorem la consciència que té l'infant de la relació significant-significat de les paraules i el codi que utilitza per a la representació dels significants. Antes de iniciar la reeducación, valoramos la conciencia que tiene el niño de la relación significante-significado de las palabras y el código que utiliza para la representación de los significantes. Demanem a l'infant que posi en el paper el so que fan diferents objectes, animals i persones (imatges 1-3); si la representació del so no es fa amb les grafies (imatge 4), iniciem la reeducació en aquest punt, fent servir el conflicte cognitiu fins que l'infant utilitzi les grafies (imatge 5). Pedimos al niño que ponga en el papel el sonido que hacen diferentes objetos, animales y personas (imágenes 1-3), si la representación del sonido no se hace con las grafías (imagen 4), iniciamos la reeducación en este punto, usando el conflicto cognitivo hasta que el niño utilice las grafías (imagen 5).

 

 Dra. Dra. Encarna Pérez Pérez Encarna Pérez Pérez

Universitat Autònoma de Barcelona Universidad Autónoma de Barcelona
Centre Psicopedagògic i de Logopèdia Santa Eulàlia Centro Psicopedagógico y de Logopedia Santa Eulalia
cpl.santaeulalia@gmail.com cpl.santaeulalia @ gmail.com

BIBLIOGRAFIA BIBLIOGRAFÍA

 • LEAL, A. La representación gráfica de los sonidos y el paso del símbolo al signo , dins M. LEAL, A. La representación gráfica de los sonidos y el paso del símbolo al signo, dentro M. Moereno [dir.], La Pedagogía operatoria. Moereno [dir.], La Pedagogía operatoria. Un enfoque constructivista de la educación . Un enfoque constructivista de la educación. Barcelona: Laia (1983). Barcelona: Laia (1983).
 • LEAL, A. Construcción de sistemas simbólicos. LEAL, A. Construcción de sistemas simbólicos. La lengua escrita como creación . La lengua escrita como creaciones. Barcelona: Gedisa (1987). Barcelona: Gedisa (1987).
 • ESCORIZA, J.; BOJ, C. Psicopedagogía de la escritura . Escoriza, J.; BOJ, C. Psicopedagogía de la escritura. Lleida: LU (1997). Lleida: LU (1997).
 • PÉREZ, E. La valoració de les dificultats de lectura i d'escriptura mitjançant els perfils , dins Revista Suports núm. PÉREZ, E. La valoración de las dificultades de lectura y de escritura mediante los perfiles, dentro Revista Soportes núm. 12, vol. 12, vol. 2, pàg. 2, pág. 96-107 (2008). 96-107 (2008).
 • PÉREZ, E.; LLANO, C.; VILA, C. Test de Lectura y Escritura. PÉREZ, E.; LLANO, C.; VILLA, C. Test de Lectura y Escritura. TEYL . Teyla. Barcelona: Lebón (2006). Barcelona: Lebón (2006).
Publicat en la revista Educat núm. Publicado en la revista Educado núm. 8 8
Descarrega't el PDF Descarga el PDF


1 Escriptura fonològica o natural: 1 grafia representa 1 fonema.

2 Escriptura ortogràfica o arbitrària: 1 grafia representa 2 fonemes; 2 grafies representen 1 fonema.


No hay comentarios:

Publicar un comentario