Páginas vistas en total

domingo, 17 de noviembre de 2013

La intervención en las dificultades de escritura y de lectura: el programa A.CO.S. /III/ Desarrollo del programa


6. La intervenció en l'escriptura de textos La intervención en la escritura de textos
Iniciem el treball d'escriptura de text quan: Iniciamos el trabajo de escritura de texto cuando:
  • L'infant presenta dificultats en la planificació del text. El niño presenta dificultades en la planificación del texto. L'objectiu és que pugui elaborar textos en què es mantingui la coherència. El objetivo es que pueda elaborar textos en los que se mantenga la coherencia.
  • L'infant no presenta dificultats en l'escriptura en els nivells inferiors de processament però aquestes apareixen quan augmenta la complexitat del requeriment escrit (és a dir, del text). El niño no presenta dificultades en la escritura en los niveles inferiores de procesamiento pero éstas aparecen cuando aumenta la complejidad del requerimiento escrito (es decir, del texto). L'objectiu és reduir aquests errors o evitar la seva aparició. El objetivo es reducir estos errores o evitar su aparición.
Iniciem el procediment amb l'escriptura de frases: dividim un full en parts (vinyetes) segons la longitud de les frases que vulguem treballar; a continuació demanem a l'infant que s'inventi una història, que la dibuixi i la pinti dins les vinyetes, que l'expliqui oralment, i que escrigui una frase en cada vinyeta (imatge 16); posteriorment retirem la història escrita i li demanem que la torni a escriure en un full en blanc (imatge 17). Iniciamos el procedimiento con la escritura de frases: dividimos una hoja en partes (viñetas) según la longitud de las frases que queramos trabajar; luego pedimos al niño que invente una historia, que la dibuje y la pinte dentro de las viñetas, que lo explique oralmente, y que escriba una frase en cada viñeta (imagen 16), posteriormente retiramos la historia escrita y le pedimos que la vuelva a escribir en una hoja en blanco (imagen 17).
 
Aquesta activitat es complementa amb activitats, materials i procediments de diferents complexitats (segons l'edat de l'infant): Esta actividad se complementa con actividades, materiales y procedimientos de diferentes complejidades (según la edad del niño):
  • Frases que l'infant ordena per escriure una història. Frases que el niño ordena para escribir una historia.
  • Frases que l'infant ordena de diverses maneres per escriure històries diferents. Frases que el niño ordena de diversas maneras para escribir historias diferentes.
  • Imatges que l'infant ordena per escriure una o diverses històries. Imágenes que el niño ordena para escribir una o varias historias.
  • Lectura prèvia d'un text, d'un còmic, etc.; escriptura de la lectura; preguntes sobre la lectura; i reescriptura de la història. Lectura previa de un texto, de un cómic, etc.; Escritura de la lectura; preguntas sobre la lectura, y reescritura de la historia.
  • Conversa sobre un text escrit per l'infant, analitzant les seves dificultats. Conversación sobre un texto escrito por el niño, analizando sus dificultades.
  • Etc. Etc.
Conclusions Conclusiones
Quan un infant presenta dificultats en la lectoescriptura, sigui quina sigui la causa que les provoca i el nom que donem a aquestes dificultats, la seva incidència no queda circumscrita a l'àmbit de l'aprenentatge; repercuteix de forma important i impactant en la situació emocional de l'infant que les presenta. Cuando un niño presenta dificultades en la lectoescritura, sea cual sea la causa que las provoca y el nombre que damos a estas dificultades, su incidencia no queda circunscrita al ámbito del aprendizaje; repercute de forma importante e impactante en la situación emocional del niño que las presenta. El nostre treball ha d'ajudar-lo a ser menys insegur, a estar menys ansiós ia tenir una millor autoestima. Nuestro trabajo ha de ayudarle a ser menos inseguro, a estar menos ansioso ya tener una mejor autoestima.
La nostra responsabilitat com a professionals és treballar per elaborar propostes d'intervenció que redueixin les dificultats lectoescriptores i les seves repercussions en la situació de l'infant. Nuestra responsabilidad como profesionales es trabajar para elaborar propuestas de intervención que reduzcan las dificultades lectoescritoras y sus repercusiones en la situación del niño. Hi ha moltes maneres d'enfocar el treball de reeducació. Hay muchas maneras de enfocar el trabajo de reeducación. El programa A.CO.S. n'és només una, però parteix d'una avaluació molt acurada, s'ajusta al perfil de dificultats que presenta cada infant, i intervé en les dificultats psicològiques que hi pot tenir associades, la qual cosa dóna coherència i èxit al nostre treball. El programa A.CO.S. es sólo una, pero parte de una evaluación muy cuidadosa, se ajusta al perfil de dificultades que presenta cada niño, e interviene en las dificultades psicológicas que puede tener asociadas, lo cual da coherencia y éxito en nuestro trabajo.
Dra. Encarna Pérez Pérez
Universitat Autònoma de Barcelona
Centre Psicopedagògic i de Logopèdia Santa Eulàlia
cpl.santaeulalia@gmail.com

_______________ __
_____________


Dra. Encarna Pérez Pérez
Universitat Autònoma de Barcelona
Centre Psicopedagògic i de Logopèdia Santa Eulàlia
cpl.santaeulalia@gmail.com

 
 
 Descarrega’t el PDF
 No hay comentarios:

Publicar un comentario