Páginas vistas en total

domingo, 3 de febrero de 2013

QÚESTIONARI D’IDENTIFICACIÓ INICIAL DE NEE


QÚESTIONARI D’IDENTIFICACIÓ INICIAL DE NEE                                Full de derivació.

(A efectes d’una possible valoració psicopedagògica)

 

Tutor/a  ...................................................................  Centre  .....................................  Data  ..........................

 

1.- DADES  IDENTIFICATIVES.

Alumne/a  ........................................................................................................................................................

Data de naiximent  ......................................  Edat  ...............................  Cicle/Nivell/Grup  .........................

Nom dels pares/Edat/Professió ...........................................................................................................………

Germans/Edat   ................................................................................................................................................

Direcció  ......................................................................................................  Telèfon  ...................................

Data d’ingrés al Centre  ................................  Assisteix al aula d’EE ................  des de  ..............................

 

2.- MOTU DE LA CONSULTA.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

3.- INFORMACIÓ SOBRE L’ALUMNE/A.

A.- Antecedents escolars.

.- Ha repetit cicle?  .................  ¿Quin?  .....................  ¿Motius?  ..................................................................

.- Hi ha informació proporcionada per altres professionals?   ........................................................................

.- Quins problemes ha presentat?  ...................................................................................................................

.- Té o ha tingut algun suport especial?           £ Aula de suport.     
£ Treball especial per a casa o l’escola.                    £  Horari especial.                 £  Altres.

Quina?  ...........................................................................................................................................................

.- Hi ha hagut absentime escolar?       £  Si.              £  No.

.- Quantes entrevistes s’han realitzat amb la família?   ...................................................................................

Observaciones:  ...............................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

 

B.- Identificación de necesidades educativas especiales actuales.

.- NEE de tipus sensorial:

.- Visual:   £   dificultats per a vore de lluny,   £   de prop,   £   posa el paper de forma extranya,  

£   dolors de cap freqüents,   £   posa el cap de costat,   £   ulls rojos,   £   es frota els ulls freqüentment,   £   Altres  ............................................................................................................................

.- Auditiu:   £   errors al contestar quan li parlen,   £   errors articularoris,   £   veu ronca i destimbrada,   £    li costa entendre consignes,   £   Altres   .................................................................................................

.- Llenguatge:   £   ..........................................................................................................................................

.- Motrius:   £   ...............................................................................................................................................

Observacions:   ................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

 

.- NEE de rendimient acadèmic: (Poseu dades rellevants de l’avaluació inicial)

.- Quina ès la principal necessitat educativa especial detectada?  ...................................................................

..........................................................................................................................................................................

.- Existeixen diferències significatives en el rendimient entre les diverses àrees?  ........................................

..........................................................................................................................................................................

.- Ha aconseguit els objectius del nivell o cicle anterior?       £  Si.              £  No.

.- En quines àrees els ha aconseguit?  ....................................  En quines no? ...............................................

.- Com encara les tasques escolars?         £ -Atenció    £ -Dispersió;        £ -Impulsivitat     £ -Reflexió;  
£ -Rapidesa   £ -Lentitud;         £ -Altres  ...................................................................................................

.- Hàbits d’estudis:   £ -Està atent en classe;   £ -Pregunta quan no compren;   £ -Fa els deures amb  regularitat i correcció;   £ -Té métod de treball;    -Altres   ...........................................................................

.- Quina es l’actitud cap la escola i el estudi?  ................................................................................................

.- Ve a gust a l’escola?                       £  Si.              £  No.

.- A classe està relaxat i tranquil/a?     £  Si.              £  No.

.- Mostra interés per les temes que es treballen?                    £  Si.              £  No.

.- Treballa segons les seues possibilitats?       £  Si.              £  No.

.- Pot seguir la programació ordinaria encara que amb ritme lent i amb dificultat?  

£  Si.              £  No.

.- Pot seguir la programació del seu Cicle, encara que el seu nivell no siga el del curs actual?

            £  Si.              £  No.

.- Segueix la programació adaptada del Cicle anterior, dins de l’aula ordinària i amb suports?

            £  Si.              £  No.

.- Es preveu que segurament no podrà aconseguir les capacitats de l’etapa i caldrà realitzar adaptacions significatives d’elements bàsics del curricum?         £  Si.              £  No.

Observacions:  .................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

 

C.- Aspectes conductuals.

.- La conducta de l’alumne es correcta?                    £  Si.              £  No.     ..................................................

.- Cas de no ser-ho, com s’ intenta solucionar?  .............................................................................................

.- Existeixen normes de funcionamient a l’aula?  ...........................................................................................

.- Com és la relació amb els companys i/o professors?   ................................................................................

Observacions:    ...............................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

 

D.- Aspectes socio-familiars.

.- Consideraria necessaria la intervenció de la treballadora social?    £  Si.              £  No.

Motius:   ..........................................................................................................................................................

 

E.- Altres aspectes a considerar.

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

 

4.- PROPOSTES EDUCATIVES DEL TUTOR O LA TUTORA PER A PODER ATENDRE MILLOR LAS NEE D’AQUEST ALUMNE/A.

.- L’alumne necessitaria d’algunes d’aquestes estrategies d’ayuda?

            .- Modificacions en la programació    £  Si.              £  No.

            .- Canvi de metodologia          £  Si.              £  No.

            .- Materials complementaris i/o alternatius     £  Si.              £  No.

            .- Suport en l’aula ordinària                £  Si.              £  No.

            .- Ajuda del professor de suport         £  Si.              £  No.

            .- Atenció en la unitat d’EE.    £  Si.              £  No.

.- Quins objetius veu com a més prioritaris?  ..................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.- Considera que necessitaria serveis educatius específics:   £ -unidad de EE;            £ -logopedia;   

£ - Alres serveis:    .........................................................................................................................................

.- Pot dedicar-li atenció individual a l’alumne?          £  Si.              £  No.

 

 

 

VALENCIA, a  ........ de .......................  de  ...........

 

 

Professor/a:

Signat:

 

 

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario