Páginas vistas en total

martes, 28 de febrero de 2012

Normativa NEENormativa NEE


 • LLEI 13/1982, de 7 d’abril, d’Integració Social dels Minusvàlids
 • REIAL DECRET 696/1995, de 28 d’abril, d’ordenació de l’educació dels alumnes amb necessitats educatives especials. BOE 131/95 de 2de juny de 1995)
 • DECRET 39/1998, de 31 de març, del Govern Valencià, d’ordenació de l’educació per a l’atenció de l’alumnat amb necessitats educatives especials. [1998/Q2955].
__________________________________________________________________________________

 • ORDRE de 16 de juliol de 2001 per la qual es regula l’atenció educativa a l’alumnat amb necessitats educatives especials escolaritzat en centres d’Educació Infantil (2n cicle) i Educació Primària. [2001/M8955]
 • ORDRE de 14 de març de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educación i Esport per la qual es regula l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials escolaritzat en centres que imparteixen educació secundària.
__________________________________________________________________________________

 • ORDRE de 14 de febrer de 1996 por la qual es regula el procediment per a la realització de l’avaluació psicopedagògica i el dictàmen d’escolarització i s’estableixen els criteris per a l’escolarització dels alumnes amb necessittas educatives especials. (MEC)
 • ORDRE d’11 de novembre de 1994 de la Conselleria d’Educació i Ciència per la qual s’estableix el procediment d’elaboració del dictamen per a l’escolarització dels alumnes amb necessitats educatives especials.
 • ORDRE de 15 de maig de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual establix el model d’informe psicopedagògic i el procediment de formalització
__________________________________________________________________________________

 • INSTRUCCIONS de 26 de març de 2010 de la Direcció General d’Ordenació i Centres Docents per la qual s’adapta el prcediment de sol·licitud de recursos personals complementaris d’educació especial per als centres públics d’educació infantil (2n cicle), educació primària i educació secundària obligatòria per al curs 2010-2011
__________________________________________________________________________________

 • ORDRE de 14 de juliol de 1999, de la Conselleria de Cultura, Educación i Ciència, por la qual es regulen les condicions i procediments per a flexibilitzar, excepcionalment, la durada del període d’escolarització obligatòria dels alumnes qui tenen necessitats educatives especials derivades de condicions personals de sobredotació intel·lectual.
 • RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2009 de la directora general d’Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional per la qual es convoca i regula el procés de selecció de projectes de centres públics que s’incorporaran al programa experimental i d’innovació educativa per a fomentar l’enriquiment curricular i atendre l’alumnat d’altes capacitats durant el curs 2009-2010
__________________________________________________________________________________

 • RESOLUCIÓ de 19 de gener de 2009, de la Direcció General d’Ordenació i Centres Docents, per la qual es regulen els requisits bàsics de titulació per a poder exercir com a professor en les unitats concertades de suport a la integració en Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària en centres privats concertats, així com el procediment d’incorporació del professorat en les mencionades unitats.

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario