Páginas vistas en total

martes, 28 de febrero de 2012

Normativa general  • LLEI ORGÀNICA 2/2006, de 3 de maig, d’educació (L.O.E.)
  • LLEI 15/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d’Autoritat del Professorat
___________________________________________________________________________

  • DECRET 233/1997, de 2 de setembre, del Govern Valencià, pel qual s’aprova elReglament Orgànic i Funcional de les Escoles d’Educació Infantil i dels Col·legis d’Educació Primària.
  • DECRET 234/1997, de 2 de setembre, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional dels instituts d’educació secundària obligatòria.
  • ORDRE de 29 de febrer de 2008, de la Conselleria d’Educació,de desplegament del reglament orgànic i funcional del departament.
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

  • Full de Notificació de la possible situació de desprotecció del menor detectada des de l’àmbit educatiu.
  • Correcció d’errades del full de notificació. (annexes complets amb instruccions)
___________________________________________________________________________

  • ORDRE 99/2010, de 21 de desembre, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regulen les modalitats, la convocatòria, el reconeixement, la certificació, el registre i la valoració de les activitats de formació permanent del professorat.

No hay comentarios:

Publicar un comentario